مطالب

بخش سیزدهم – اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری بر مبنای آن ها
مجموعه متنوعی از اطلاعات حسابداری به تصمیم گیری های مدیران کمک می کند. تعداد یا مبلغ فروش بر تصمیم گیری برای اجرای یک برنامه بازاریابی و قیمت گذاری، یا نسبت های مالی ترازنامه بر تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام موثر است. 
بخش دوازدهم – معرفی نسبت حاشیه ایمنی
نسبت حاشیه ی ایمنی یا Margin of safety ratio معیاری از تفاوت بین فروش واقعی و فروش در نقطه سر به سر را به صورت درصدی از فروش ارائه می کند.
بخش یازدهم – تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات

​در اغلب واحدهای تولیدی، بیش از یک محصول تولید می گردد. در چنین مواردی، اگر بتوان اقلام ثابت بهای تمام شده مربوط به هر یک از محصولات را مشخص کرد، به آسانی می توان نقطه سر به سر را برای هر یک از محصولات بطور جداگانه محاسبه نمود. 

بخش دهم - تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و فرض دامنه مربوط

​کلیه گرایش های اقلام بهای تمام شده بر فرض دامنه مربوط استوار هستند. فرض دامنه مربوط حاکی از آن است که گرایش مشخص شده برای اقلام بهای تمام شده، تنها در دامنه معینی از فعالیت (تولید) صحیح است. به عبارت دیگر، اقلام بهای تمام شده در سطوح فعالیت پایین تر یا بالاتر از این دامنه، ممکن است گرایش متفاوتی داشته باشد. 

بخش نهم - نمودار حجم فعالیت سود
با توجه به محاسباتی که در بخش های قبل انجام داده شد، حال می توانیم با اطلاعات و ارقام بدست آمده، نموداری تهیه کنیم که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آن آسان تر و گویاتر خواهد بود. 
بخش هشتم- انواع تجزیه و تحلیل های C.V.P مورد نیاز مدیریت
اگرچه محاسبه نقطه سر به سر و دستیابی به آن مطلوب است، اما نمی تواند هدف نهایی یک واحد تولیدی و انتفاعی باشد. سرمایه گذاران در این گونه واحدها، با سود مساوی صفر قانع نمی شوند و بازده مطلوبی را از سرمایه گذاری های خود انتظار دارند.
بخش هفتم- ارتباط بهای تمام شده – حجم فعالیت – سود
مدیران به کمک اطلاعات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده می توانند تجزیه و تحلیل های مفیدی انجام دهند که یکی از مهمترین آنها تجزیه و تحلیل بهای تمام شده – حجم فعالیت – سود (Cost-Volume-Profit ) است.
گرایش های اقلام بهای تمام شده - بخش ششم
منظور از گرایش اقلام بهای تمام شده، مطالعه واکنش این اقلام در مقابل تغییر سطح فعالیت (مثلا تولید) است. بسیاری از تصمیمات مدیریت تحت تاثیر گرایش های اقلام بهای تمام شده قرار می گیرد. 
محاسبه قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه تمام شده بر مبنای فعالیت (مثال) – بخش پنجم
در این مطلب می توانید مثالی از محاسبه قیمت تمام شده بر مبنای سیستم سنتی بر مبنای حجم و سیستم بر مبنای فعالیت، را مطالعه نموده و با یکدیگر مقایسه نمایید.
سیستم های مدیریت هزینه - بخش چهارم
زمانی که شرکت ها سیستم هزینه یابی خود را تغییر داده و از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده می کنند، از لحاظ تصمیم گیری های قیمت گذاری محصولات در شرایط مناسب تری قرار می گیرند.