مطالب

صدور ضمانت نامه ارزی

با توجه به اینکه فرم های بانکی در مورد ضمانت نامه های ارزی یکسان نیست ابتدا باید بانک منتضمان را مشخص و سپس فرم مربوطه را از بانک منتخب دریافت و برای فروشنده ارسال کنیم. مفاد مندرج در ضمانت نامه های ارزی شامل:

انواع ضمانت نامه ارزی و بانکی

به تعهد غیر قابل برگشت (irrevocable) یک بانک نسبت به پرداخت مبلغ ضمانت نامه (در صورت عدم انجام تعهد) توسط کسی که ضمانت نامه را درخواست کرده است، ضمانت نامه بانکی گفته می شود.

1