مطالب

11 رویه اینکوترمز (Incoterms)
اصطلاحات یازده گانه اینکوترمز (Incoterms)  به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

1