جزئیاتی درباره پلمپ دفاتر قانونی

هر موسسه و هر شرکت و هر سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد. این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند، کلیه شرکت ها با توجه به دستور العمل ها و آیین نامه تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می خواهند اظهارنامه مالیاتی را تحویل دهند، دفاتر پلمپ شده ای را هم که نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل می دهند. این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت، ثبت شرکت، به صورت اجباری تخصیص داده می شود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند (3) وکیل ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد. تبصره این قانون هم به این صورت است که هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند. 

آیا پلمپ دفاتر الزامیست؟ 
بله، چرا که جزو قوانین می باشد و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی شامل حال افراد و شرکت ها خواهد شد. عدم صدور صورتحساب، عدم درج شماره اقتصادی، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس، مسئولیت تضامنی به علاوه 10 درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بر دارد.

آیا شرکتی که کار نمی کند نیز ملزم به پلمپ دفاتر است؟ 
بله، تمامی شرکت ها موظف به دریافت دفاتر مالی خود هستند و برای این که عدم فعالیت خود را به اداره مالیات (دارایی) اعلام نمایند، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی تسلیم آن ادراه کنند. 

زمان دقیق پلمپ دفاتر چه زمانی است؟
جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشید. مدارک مورد نیاز برای تسلیم دفاتر قانونی پلمپ شده به شرح زیر است:
- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا هیئت مدیره
- کپی روزنامه رسمی تاسیس 
- کپی روزنامه رسمی 

 

اشتراک گذاری در:
چهار شنبه 31/6/1395 10:30 در امور مالی و مالیاتی
بازگشت به مطالب تخصصی
شیرین پازوکی (41)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است