شرایط عمومی بیمه باربری

فصل اول: تعاریف
ماده 1- اساس قرارداد: این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتبا به بیمه گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.
ماده 2- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است.
1- بیمه گر: بیمه گر شرکت بیمه است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده دارد.
2- بیمه گذار: بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه می باشد که پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.
3- ذینفع: ذی نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به کالای مورد بیمه را دارد.
4- کالای مورد بیمه: کالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است.
5- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه بر اساس شرط 8 مجموعه شرایط پیوست است اما در مورد حمل غیر دریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط 8/1/4 مجموعه شرایط A و B و C می گردد.
الف- در مورد حمل هوایی، 30 روز پس تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد.
ب- در مورد حمل زمینی، 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد.
مدت های یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید است.

فصل دوم: شرایط

ماده 3- حمل کالا با کشتی طبقه بندی شده، حمل دریایی کالای مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه بندی شده انجام شود در غیر این صورت بیمه گذار موظف است مشخصات کشتی و یا شناور های مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام و موافقت او را اخذ نماید. چنانچه حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذار انجام شده باشد بیمه گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب را به بیمه گر اعلام و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه بندی نشده را قبول کند.
ماده 4- وظیفه بیمه گذار در ارائه اطلاعات به بیمه گر: بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کالا در هر حمل، تاریخ حرکت آن ها و همچنین بهای هر قسمت از محصولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید. در غیر این صورت بیمه گر حسب مورد بر اساس مواد 12 و 13 قانون بیمه عمل خواهد نمود.
ماده 5- ارزش کالای مورد بیمه چنانچه بین بیمه گذار و بیمه گر توافق خاصی نشده باشد قیمت کالای مورد بیمه، معادل مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و سایر هزینه های متعارف خواهد بود.
تبصره- بیمه گر می تواند در صورت تقاضای بیمه گذار، با دریافت حق بیمه متعلقه خسارت عدم النفع مربوط به این بیمه نامه را به مقدار مورد توافق (حداکثر به میزان ده درصد قیمت کالای مورد بیمه مندرج در ای ماده)، بیمه نماید.
ماده 6- کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می شوند: در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می شوند مسئولیت بیمه گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمه شده قسمت خسارت دیده به مبلغ بیمه شده جفت یا دست نخواهد بود مگر آن که به طور صریح توافق دیگری شده باشد.
ماده 7- حمل مواد مخدر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه:
1- نام ماده مخدر و کشورهای صادر کننده و وارد کننده آن به طور صریح در بیمه نامه درج شده باشد.
2-پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر به آنجا وارد می شود یا پروانه یا گواهی مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه را تائید کرده است جزء مدارک خسارت به بیمه گر تسلیم شود.
3- مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی می شود.
ماده 8- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع خسارت: بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1- برای هر بسته ای که مفقود شده باشد بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه به طور کتبی درخواست خسارت نمایند.
2- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا به طور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می گردد گواهی مربوطه را که به امضای آن ها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.
3- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل می دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگه دارند.
4- هر گاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را به طور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.
5- در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعد های زیر صادر نشود بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند:
- در صورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالا مورد بیمه از کشتی.
- در صورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد.
- در صورت حمل با هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما.
6- بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آن ها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را نماید.
ماده 9- اختیارات بیمه گر در کالای خسارت دیده مورد بیمه: بیمه گر در صورت توافق با بیمه گذار می تواند کالای خسارت دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی که بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل (حسب مورد با یا بدون کسر فرانشیز) قسمت آسیب دیده کالای مورد بیمه را تصاحب کند بیمه گذار موظف است مالکیت قسمت مربوط را به بیمه گر منتقل نماید. همچنین بیمه گر باید تعمیر و یا تعویض کالای مورد بیمه خسارت دیده را مدتی که عرفا کمتر از آن میسر نیست انجام دهد.
ماده 10- مدارک درخواست خسارت: بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارک لازم از جمله موارد زیر را بر حسب نوع خسارت به بیمه گر تسلیم نمایند:
1- اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه
2- اصل سیاهه (فاکتور) کالای مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته بندی
3- اصل بارنامه ها و یا قرارداد حمل
4- صورت وضعیت کالای مورد بیمه در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه.
5- مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده 8.
6- در صورت عدم تحویل کالای مورد بیمه علاوه بر اسناد و مدارک فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل که موسسه حمل صادر کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند 5 از ماده 8 به بیمه گر تسلیم گردد.
7- پروانه گمرکی (برگ سبز) و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.
8- گواهی مبدا
9- قبض انبار گمرک
10- گزارش یازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد.
چنانچه بیمه گر علاوه بر اسناد مذکور به مدارک دیگری نیاز داشته باشد باید بلافاصله از بیمه گذار مطالبه کند و بیمه گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.
ماده 11- مهلت پرداخت خسارت: بیمه گر مکلف است حداکثر طی 4 روز پس از دریافت اسناد و مدارک لازم که به استناد آن ها بتواند حدود تعهد خود را احزار و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید.
ماده 12- اصل جانشینی: بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه گر می تواند به نسبت تاثیر بیمه گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند.
ماده 13- بازدیدکنندگان: بازدید نمایندگان بیمه گر یا موسسات مجاز بازدید کننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوی آن ها به منزله قبول تعهد از طرف بیمهگر نیست.
ماده 14- کتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.
ماده 15- مهلت حمل کالای مورد بیمه: بیمه گذار موظف است کالای مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمه نامه فاقد اعتبار است و بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت مربوط به کالاهایی که بعد از مهلت مقرر حمل می شود ندارد. حق بیمه مربوط به کالاهای حمل نشده با ارائه مستندات لازم توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود. بیمه گر و بیمه گذار می توانند قبل از پایان مهلت حمل، درباره ی تمدید آن توافق نمایند.
ماده 16- ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری با مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا رای داوری را صادر می کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین، حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود.
ماده 17- مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعا ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می تواند یک نوبت توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه قطع شود. در صورت قطعی شدن مرور زمان، به مدت باقی مانده مرور زمان، یک سال اضافه خواهد شد.

فصل سوم: استثنائات

ماده 18- خسارات غیر قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست، خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش این بیمه نخواهد بود.
1- اشعه یون ساز و آلودگی به مواد رادیواکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای.
2- عدم قبول یمه گذار برای ورود کالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور وارد کننده از ورود کالا.
3- کسر از مبدا و یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.
ماده 19- این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جایگزین آیین نامه شماره 36 (شرایط عمومی بیمه نامه باربری و مجموعه شرایط A، B، C) مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های بعدی آن خواهد شد.


اشتراک گذاری در:
یک شنبه 24/5/1395 10:41 در بیمه
بازگشت به واردات
عماد دارایی (51)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است