شرایط بیمه گران کالا - مجموعه شرایط (C)

خطرات مشمول بیمه


خطرات تحت پوشش
1- این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهای 4، 5، 6، 7 را پوشش می دهد.
(1/1)- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر می باشد:
(1/1/1)- آتش سوزی یا انفجار
(1/1/2)- به گل نشستن، زمین گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
(1/1/3)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
(1/1/4)-  تصادم یا برخورد با کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
(1/1/5)- تخلیه کالا در بندر اضطراری
(1/2)- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر می باشد:
(1/2/1)- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
(1/2/2)- به دریا انداختن کالا جهت سبک کردن کشتی

خسارت همگانی
2- این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات را که به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهای 4، 5، 6، 7 به وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می دهد.

مسئولیت مشترک در تصادم

3- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم، بیمه گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه نامه به عهده می گیرد.بیمه گذار تقبل می نماید که هرگاه حمل کننده بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند، بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی به عهده گیرد.

استثنائات

4- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد:
(4/1)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه گذار
(4/2)- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
(4/3)-تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن، یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به وسیله بیمه گذار و یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشند. (در موارد مربوط به این شرط بسته بندی شامل کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست و کارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی شوند.)
(4/4)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه.
(4/5)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (به استثناء هزینه قابل پرداخت بر اساس بند 2).
(4/6)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن ها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بودهیا باستی طبیعتا دز جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار یا ناتوانی مالی می تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشدکه آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال نمی گردد.
(4/7)- آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص مختلف
(4/8)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند.

5-(5/1)- این بیمه به هیچ وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد.
(5/1/1)- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه، مشروط بر اینکه هنگام باگیری کالای مورد بیمه، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد.
(5/1/2)- نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان ائ انجام شده باشد و آن ها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.
(5/2)- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن تئافق نموده استاستثنای بند 5/1/1 اعمال نمی گردد.
(5/3)- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می کنند.

6- این بیمه به هیچ عنوان تلف شدن آسیب دیدن یا هزینه هایی را که علت اصلی آن ها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی کند:
(6/1)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خورد های داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا برعلیه یکی از دو قدرت متخاصم.
(6/2)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن ها.
(6/3)- مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جامانده و متروکه.

7- این بیمه نامه به هیچ وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه های ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد:
(7/1)- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوب ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می کند.
(7/2)- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری های کارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.
(7/3)- هرگونه عمل تروریستی و اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت برعلیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.
(7/4)- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی.

مدت اعتبار بیمه نامه


شرط حمل
8-(8/1)- مشروط به رعایت بند 11، این بیمه از زمانی که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را به منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترک می نماید. آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می یابدو در یکی از حالات زیر هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:
(8/1/1)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگردر انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه نامه.
(8/1/2)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن که بیمه گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل و یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد.
(8/1/3)- هنگامی که بیمه گذار یا کارکنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسایل حمل زمینی یا سایر وسایل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند.
(8/1/4)- به مجرد انقضای 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
(8/2)- هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند 8/1/1 الی 8/1/4 به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(8/3)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکوردر بند 8/1/1 الی 8/1/4 و مقررات بند 9 مندرج در زیر) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرارداد حمل و نقل
9- هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط 8 فوق)، خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تخلیه کالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط 8 فوق) خاتمه یابد، این بیمه نیز منقضی می شود نگر آنکه مراتب فورا به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن صورت در ازاء حق بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یکی از مهلت های مقرر در زیر به قوت خود باقی می ماند.
(9/1)- تا زمانی که کالا در چنین بندر یا محلی به فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد تا انقضاء مدت 60 روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هرکدام زودتر واقع شود.
(9/2)- اگر کالای مورد بیمه ظرف همان مدت 60  روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد9 به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مصد دیگری اعمال گردد، در این صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند 8 منقضی می شود.

تغییر سفر

10-(10/1)- هرگاه پس شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید، بقا اعتبار این بیمه مشروط است به اینکه بیمه گذار مراتب را فورا به بیمه گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط بر اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.
(10/2)- هرگاه حمل کالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه (مطابق بند 8/1) آغاز اما کشتی بدون اطلاع بیمه گذار یا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی است.

خسارات


نفع بیمه ای
11-(11/1)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کالای مورد بیمه نفع بیمه ای داشته باشد.
 (11/2)- مشروط به رعایت بند 11/1 فوق، بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

هزینه حمل تا مقصد نهایی
12- هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا در محلی به غیر از مقثد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی که به طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای 4، 5، 6، 7 در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وی نمی گردد.

خسارت کلی فرضی

13- درخواست به عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که طرف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعیین شده، از فیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.

ارزش اضافی
14-(14/1)- اگر بیمه گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده ی این بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده، تعیین می شود در صورت وقوع خسارت، بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر می باشد.
(14/2)- چنانچه این بیمه به صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:
فرض می شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گذار تحصیل شده است می باشد. تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده ی این بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده، تعیین می شود در صورت وقوع خسارت، بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر می باشد.

15- منافع حاصل از این بیمه

(15/1)- بیمه گذاری را تحت پوشش قرار می دهد که ادعای خسارت می کند، اعم از این که قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد.
(15/2)- به حمل کنندگان کالا و سایر امانت گیران کالای مورد بیمه تسری نمی یابد و آنان را منتفع نمی کند.
به حداقل رساندن خسارت

وظایف بیمه گذار

16- بیمه گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(16/1)- هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند.
(16/2)- امکان اقامه دعوی و احقاق حق غلیه حمل کنندگان، تحویل گیران کالا یا هر شخص ثالث را کاملا حفظ کنند.
در مقابل، بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه، هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می نماید.

عدم اسقاط حق

17- اقداماتی که توسط بیمه گذار یا بیمه گر به منظور نجات، حفظ یا مرمت یا بازیافتن مورد بیمه به عمل می آید، نباید به عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر
18- از جمله شرایط ای بیمه این است که اقدامات بیمه گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که در کنترل وی می باشد، باید با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گیرد.

قانون و عرف

19- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است.
تذکر: بیمه گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه نامه مطابق بند 9 و یا اطلاع از تغییر مقصد مطابق بند 10 فورا بیمه گر را مطلع سازد، شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد. 


 

 

اشتراک گذاری در:
چهار شنبه 20/5/1395 09:26 در بیمه
بازگشت به واردات
عماد دارایی (51)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است