شرایط بیمه گران کالا - مجموعه شرایط (A)

خطرات مشمول بیمه

1- خطرات بیمه شده
این بیمه کلیه خطراتی (به جز موارد مندرج در بندهای 4، 5، 6، 7) را که موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه می گردد تحت پوشش قرار می دهد.

2- خسارت همگانی
به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات که به منظور پیش گیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل می شود مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنا شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قاون و عرف حاکم بر آن ماسبه و تعیین شده باشند تحت پوشش می باشد.

3- مسئولیت مشترک در تصادم
در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم، مالک کالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را به عهده گیرد، بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده می گیرد. بیمه گذار تقبل می نماید که هرگاه مالک کشتی بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند، بیمه گر را آگاه می نماید در این صورت بیمه گر خق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را دعوی به عهده گیرد.

استثنائات


4- موارد استثناء
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی باشد:
(1/4)- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
(2/4)- نشت و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.
(3/4)- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند (3/4) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا به وسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد).
(4/4)- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
(5/4)- تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اصلی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (به استثناء هزینه های قابل پرداخت در بند 2)
(6/4)- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن ها.
(7/4)- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیروی یا ماده رادیواکتیو کار کند.

5- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی
(1/5)- این بیمه نامه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ی ناشی از موارد زیر پوشش نمی دهد:
(1/1/5)- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.
(2/1/5)- نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط بر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.
(2/5)- بیمه گر از هرگونه نقص تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.

6- استثناء خطر جنگ
از بین رفتن، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل یر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
(1/6)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا برعلیه یکی از دو قدرت متخاصم.
(2/6)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن ها.
(3/6)- مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جا مانده و متروکه.

7- استثناء خطر اعتصابات
این بیمه نامه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشی از این موارد زیر را پوشش نمی دهد:
(1/7)- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.
(2/7)- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری های کارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.
(3/7)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی

8- مدت اعتبار بیمه

(1/8)- این بیمه از زمانی که کالا،انبار یا محل نگه داری مذکور در این بیمه نامه را به منظور شروع حمل ترک می نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، خاتمه می پذیرد.
(1/1/8)- به مجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگه داری نهایی دیگری در مقصد مذکور در بیمه نامه.
(2/1/8)- به مجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر که بیمه گذار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن یا برای توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.
(3/1/8)- به مجرد انقضای 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
(2/8)- هرگاه پس از تخلیه کالا از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری حمل شود، دراین صورت بیمه طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(3/8)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در فوق و مقررات بند 9 مندرج در زیر) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، ذارای اعتبار خواهد بود.

9- خاتمه قرارداد حمل و نقل

هرگاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به شرط مندرج در شرط 8 فوق) خاتمه یابد، این بیمه نیز منقضی می شود، مگر اینکه مراتب فورا به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن صورت در ازاء حق بیمه اضافی (در صورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یکی از مهلت های مقرر در زیر به قوت خود باقی می ماند:
(1/9)- تا زمانی که کالا در چنین بندر یا محلی به فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضا مدت 60 روز بعد از ورود کالا بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود.
(2/9)- اگر کالا ظرف مدت همان 60 روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد.) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند 8 منقضی می شود.

10- تغییر سفر
هرگاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید، بقا اعتبار این بیمه مشروط است به اینکه بیمه گذار مراتب را فورا به بیمه گر اعلام کند و شرایظ و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.

خسارات


11- نفع بیمه ای
(1/11)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه گذار می بایستی نسبت به مورد بیمه به هنگام بروز خسارت نفع بیمه داشته باشد.
(2/11)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می شود، دریافت دارد حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر اینکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

12- هزینه حمل تا مقصد نهایی
هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به غیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی که به طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگه داری و ارسال مورد بیمه به مقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای 4، 5، 6، 7 در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وی نمی گردد.

13- خسارت کلی فرضی

درخواست خسارت به عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعیین شده، از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.

14- ارزش اضافی 
(1/14)- اگر بیمه گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبلغ بیمه شده، تعیین می شود. درصورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیممه نامه های دیگر به بیمه گر می باشد.
(2/14)- چنانچه این بیمه به صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:
فرض می شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گذار تحصیل شده است، می باشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده خواهد بود، در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدرک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر می باشد.

منافع حاصل از بیمه


15- عدم تعلق منافع

حمل کننده کالا و اشخاص دیگری که کالا به طور امانت در اختیار آن ها قرار می گیرد از این بیمه استفاده نمی برند.
تعهدات بیمه گذار- ب حداقل رساندن خسارت

16- وظایف بیمه گذار 

بیمه گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(1/16)- هر گونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حاقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.
(2/16)- امکان اقامه دعوی و احقاق حمل علیه حمل کنندگان، تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملا حفظ کنند.
در مقابل، بیمه گذار علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه، هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می نماید.

17- عدم اسقاط حق

اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر به منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل می آید، نباید به عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر

18- سرعت در انجام وظایف

از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که در کنترل وی می باشد، باید با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گیرد.

19- قانون و عرف
حکومت قانون و عرف کشور ایران
این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور است.
*تذکر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای که تحت پوشش این بیمه می باشد، فورا بیمه گر را مطلع کند، شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد.


منبع: بیمه نامه سازمان بیمه دانا


اشتراک گذاری در:
یک شنبه 10/5/1395 09:33 در بیمه
بازگشت به واردات
عماد دارایی (51)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است